ข้อแตกต่างระหว่าง "Either..or" และ 'Neither...nor" พร้อมตัวอย่าง รูปแบบ และตัวอย่างการใช้งาน

English grammar

การใช้ “Either…or” และ “Neither…nor”  โดยทั่วไปใช้ในการแสดงความเป็นไปได้ระหว่างสิ่งสองสิ่ง ที่ทั้งสองอาจจะเป็นไปได้ทั้งคู่หรือเพียงอย่างใดอย่างนึงจะเป็นไปได้ และเป็นการปฏิเสธว่าทั้งสองสิ่งนั้นไม่เป็นจริงหรือไม่ถูกต้อง นอกจากการใช้ “Either…or” กับ “Neither…nor” ในรูปแบบนั้นแล้ว ยังมีรูปแบบอื่นๆที่เราสามารถใช้ได้เช่น “Either…or” กับ “Neither…nor รูปแบบคำสรรพนาม คำสันธาน คำนำหน้าคำนามและอื่นๆอีกมากมาย ที่หลายๆคนอาจจะยังใช้ผิดอยู่ มาดูกันว่าแต่ละรูปแบบใช้ต่างกันยังไง  พร้อมตัวอย่างและวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง

"Either...or" (หรือ...หรือ)

ใช้ในกรณีที่เราต้องการแสดงตัวเลือก เพื่อระบุว่าต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

 

ตัวอย่างเช่น

Either you come with me, or I’ll go alone.

คุณมากับฉันหรือฉันจะไปคนเดียว

Either we eat Italian or Chinese food tonight.

เรากินอาหารอิตาเลียนหรือจีนได้คืนนี้

"Neither...nor" (ไม่...และไม่)

ใช้ในกรณีที่เราต้องการปฏิเสธหรือ ต้องการแสดงความเป็นไปไม่ได้ของสิ่งหรือเหตุการณ์สองอย่างหรือมากกว่า โดยใช้คำว่า “neither” กับ “nor” 

ตัวอย่างเช่น

Neither John nor Mary likes sushi.

จอห์นและแมรี่ไม่ชอบซูชิ

I have neither the time nor the energy to go shopping today.

ฉันไม่มีเวลาและพลังงานที่จะไปช้อปปิ้งวันนี้

นอกจากนี้ ในบางกรณี “Either…or” และ “Neither…nor” อาจใช้ร่วมกันได้ โดยความหมายของประโยคจะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ตัวอย่างเช่น

ข้อแตกต่างระหว่าง "Either....or" กับ "Neither.....no"

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างคำสองคำนี้คือ
“Either…or” ใช้ในความหมายเชิงบวกเพื่อแสดงทางเลือกหรือการกระทำ เช่น

I will either walk or run. ฉันจะเดินหรือวิ่ง

“Neither…or” ในแง่ลบเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นจะไม่เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น

I will do neither this nor that. ฉันจะไม่ทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น

วิธีใช้ "Either....or" กับ "Neither.....no"

วิธีใช้ 1:
กริยาวิเศษณ์

เมื่อสองคำนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ ทั้ง “Either..or”และ “Neither..nor” จะทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม ตัวอย่างเช่น:

I don’t like to eat too much. No, neither do I.

ฉันไม่ชอบกินเยอะเกินไป ไม่ ฉันก็เหมือนกัน


I don’t like fried foods. No, I don’t like them either.
ฉันไม่ชอบกินของทอด ไม่ ฉันก็ไม่ชอบมันเหมือนกัน

วิธีใช้ 2:
คำคุณศัพท์

ทั้ง “Either..or”และ “Neither..nor” สามารถใช้เป็นคำคุณศัพท์ ตัวอย่างเช่น:

There were houses on either side of the road.”

มีบ้านอยู่สองข้างทาง


ในที่นี้ “either” อธิบายทั้งสองด้านของถนน ดังนั้น เป็นคำคุณศัพท์

วิธีใช้ 3:
คำนำหน้านาม

ในบางกรณี จะใช้ “Either..or”และ “Neither..nor” เป็นคำนำหน้านามเมื่อใช้ในลักษณะนี้ แสดงว่ามีตัวเลือกระหว่างความเป็นไปได้สองอย่าง ตัวอย่างเช่น:

Either of my parents can come to the party.

พ่อแม่ของฉันคนใดคนหนึ่งสามารถมางานปาร์ตี้ได้

เมื่อใช้เป็นคำนำหน้าคำนาม ทั้ง 2 อย่าง “neither…nor” ทำให้เราแสดงข้อความเชิงลบเกี่ยวกับสองสิ่งหรือบุคคลพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น:

Neither of my parents can come to the party.

พ่อแม่ของฉันทั้งคู่ไม่สามารถมางานเลี้ยงได้

วิธีใช้ 4:
คำสรรพนาม

ในบางกรณี จะใช้ “Either..or”และ “Neither..nor” เป็นคำสรรพนามโครงสร้างประโยคจะเป็นดังนี้ ตัวอย่างเช่น:

either/neither + of + noun phrase

เมื่อใช้เป็นคำสรรพนาม Either จะหมายถึง “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ในขณะที่ Neither หมายถึง “ไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง”

ตัวอย่างเช่น;

Neither of us are strong enough to lift the table.

เราทั้งคู่ไม่แข็งแรงพอที่จะยกโต๊ะตัวนี้ได้

Either of this roads go to Chiangmai.

ถนนทั้งสองเส้นนี้มุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อใช้เป็นคำนำหน้าคำนาม ทั้ง 2 อย่าง “neither…nor” ทำให้เราแสดงข้อความเชิงลบเกี่ยวกับสองสิ่งหรือบุคคลพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น:

Neither of my parents can come to the party.

พ่อแม่ของฉันทั้งคู่ไม่สามารถมางานเลี้ยงได้

วิธีใช้ 5:
คำสันธาน

เมื่อ “Either” และ “Neither”.มีการใช้ร่วมกับคำว่า “or” หรือ “nor” และทั้งสองจะกลายเป็นคำสันธานที่สัมพันธ์กัน

“Either..or” ใช้ร่วมกันเพื่อเสนอทางเลือกระหว่างสองสิ่ง ตัวอย่างเช่น

You can either call me now or at 7 p.m. คุณสามารถโทรหาฉันตอนนี้หรือตอน 1 ทุ่มก็ได้นะ

“Neither..nor” ใช้ร่วมกันเพื่อระบุว่า 2 สิ่งขึ้นไปไม่เป็นความจริงหรือจะไม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น:

I will neither call you nor send you a message tonight.

คืนนี้ฉันจะไม่โทรหาคุณหรือส่งข้อความถึงคุณ

ข้อควรรู้

ในการใช้ “Either…or” และ “Neither…nor” นั้น ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของ “กรรม” ในประโยค เช่น:

Either my brother or my sister is going to help me.
พี่ชายหรือน้องสาวคนใดคนหนึ่งจะมาช่วยฉัน


Neither my parents nor my friends are coming to the concert.
ทั้งพ่อแม่และเพื่อนๆ ที่จะไม่มางานคอนเสิร์ต


ในตัวอย่างแรก เราใช้ “is” แทน “are” 

เนื่องจาก “กรรม” สำคัญคือ “my brother” และ “my sister” ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และมีเพียงหนึ่งเดียว หรือ Singular 

ในขณะที่ในตัวอย่างที่สอง เราใช้ “are” 

เพราะ กรรมสำคัญคือ “my parents” และ “my friends” ที่มีหลายคน หรือ Plural

การทำความเข้าใจและการใช้ “Either…or” และ “Neither…nor” ในการเพิ่มทักษะการสื่อสารและทำให้ประโยคของคุณมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการฝึกฝนและการผสมผสานสำนวนเหล่านี้เข้ากับบทสนทนาประจำวันของคุณ คุณจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น โปรดจำไว้ว่า “Either…or” นำเสนอทางเลือกระหว่างสองตัวเลือก ในขณะที่ “Neither…nor” ปฏิเสธทั้งสองตัวเลือก ฝึกฝนต่อไป แล้วคุณจะเชี่ยวชาญสำนวนที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ในไม่ช้า!

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา