25 คำศัพท์ Phrasal Verbs ทางธุรกิจ

Learning

Phrasal verb หรือ กริยาวลี คือ วลีที่ประกอบไปด้วยคำกริยา คำวิเศษณ์ หรือคำบุพบทตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป แล้วมีความหมายแตกต่างไปจากเดิม ไม่สามารถแปลตรงตัวหรือแปลตามแต่ละคำได้โดยตรง ในภาษาอังกฤษมีกริยาวลีจำนวนมากที่พ้องความหมายกับคำกริยาเดี่ยวและสามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งในบทความนี้เราได้รวบรวมกริยาวลีที่เป็นคำศัพท์ทางธุรกิจที่ควรรู้ไว้สำหรับนำไปใช้ในการทำงานมาฝากกัน

สารบัญ

ทำไมถึงควรรู้เกี่ยวกับกริยาวลี (Phrasal Verbs) และวิธีใช้ ?

25 ตัวอย่าง Phrasal Verbs หรือ กริยาวลีทางธุรกิจ

Lay off = เลิกจ้าง

 • She was laid off from her job because the company was struggling during the pandemic.
 • เธอถูกเลิกจ้างงานเพราะบริษัทกำลังพยายามฝ่าฟันวิกฤตในช่วงที่มีการระบาดของโรค
 • The company is planning to lay off 10% of its staff this quarter.
 • บริษัทกำลังวางแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานจำนวน 10% ในไตรมาสนี้

  Step down = ก้าวลง

 • The current president is stepping down, so we need to hold an election to choose a new president.
 • ประธานาธิบดีคนปัจจุบันกำลังก้าวลงจากตำแหน่ง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่
 • He must step down from his position due to internal conflicts.
 • เนื่องจากความขัดแย้งกันภายใน เขาจะต้องก้าวลงจากตำแหน่งของเขา

  Close down = ปิดตัวลง, ปิดกิจการ

 • Many stores had to close down during the pandemic because they did not have enough money to keep the business running.
 • ร้านค้าจำนวนมากได้ปิดกิจการลงในช่วงที่มีการระบาดของโรค เพราะพวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะใช้ดำเนินธุรกิจต่อ
 • The owner closed down the factory due to noise concerns raised by the villagers.
 • เจ้าของโรงงานได้ปิดตัวลงเนื่องจากชาวบ้านได้เรียกร้องถึงปัญหาของเสียงที่รบกวน

  Carry out = ดำเนินการ

  • A lot of people from underdeveloped countries emigrate from their hometowns to more developed places.
  เพื่อที่จะดำเนินโปรเจกต์นี้ให้ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะต้องเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกเพื่อรับฟังข้อมูลที่จำเป็น
  • The team will carry out the plan as discussed in the meeting.
  ทีมงานจะดำเนินการตามแผนที่ได้พูดคุยกันในห้องประชุม

  Take over = รับช่วงต่อ

 • My colleague will take over the presentation because I must take this urgent call.
 • เพื่อนร่วมงานของฉันจะรับช่วงต่อในการพรีเซนต์งานเพราะฉันมีสายด่วนโทรเข้ามา
 • His daughter took over the company in 2015 and grew it internationally.
 • ลูกสาวของเขาได้รับช่วงต่อบริษัทในปี 2015 และธุรกิจก็เติบโตไปในระดับสากล

  Drop by = แวะมา, แวะ

 • You can drop by my office this afternoon to pick up the documents.
 • คุณสามารถแวะมารับเอกสารที่ออฟฟิศของฉันในตอนบ่ายนี้ได้
 • I can drop by the pharmacy before heading home tonight.
 • ฉันสามารถแวะที่ร้านขายยาก่อนกลับบ้านคืนนี้ได้

  Call off = หยุด, ยกเลิก

 • I must call off the meeting because my son woke up sick.
 • ฉันต้องยกเลิกการประชุมเนื่องจากว่าวันนี้ลูกชายของฉันป่วย
 • They called off the event due to the unexpected rain.
 • พวกเขายกเลิกงานอีเวนต์เนื่องจากฝนตก

  Fall through = ไม่สำเร็จ, ล้มเหลว

 • I have not heard back from him, so I assume the deal must have fallen through.
 • ฉันยังไม่ได้รับการตอบกลับจากเขา ฉันเลยคาดเดาว่าข้อตกลงข้อเสนอนั้นไม่สำเร็จ
 • After months of planning, the project fell through due to a small error in the reporting process.
 • หลังจากการวางแผนมาเป็นเวลาหลายเดือน โปรเจกต์ก็ล้มเหลวเนื่องจากความผิดพลาดเล็กน้อยในกระบวนการรายงาน

  Put up with = ทนอยู่กับ

 • Sometimes you must put up with your teammate until the project is finished.
 • บางครั้งคุณจะต้องอดทนอยู่กับเพื่อนร่วมงามของคุณจนกว่าโปรเจกต์นั้นจะเสร็จ
 • บริษัทจะไม่ทนอยู่กับพนักงานคนไหนที่กระทำผิด
 • Wrap up = สรุป, รายงานสรุป

 • The team needs to wrap up this project within two weeks because the client is getting angry.
 • ทีมจำเป็นต้องเร่งสรุปโปรเจกต์นี้ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์เพราะว่าลูกค้าเริ่มโกรธแล้ว
 • James is so wrapped up in his work that he forgot to eat lunch.
 • เจมส์ได้ทำรายงานสรุปการทำงานของเขาจนลืมทานอาหารกลางวัน

  Fall apart = พลังทลาย, จบลง (ด้วยความล้มเหลว)

 • The firm is at risk of falling apart. You should consider finding a new job.
 • บริษัทอยู่ในความเสี่ยงที่จะปิดกิจการลงด้วยความล้มเหลว คุณควรพิจารณาที่จะหางานใหม่

  Follow up = ติดตาม

 • The deadline is coming up. Can you follow up on the project?
 • กำหนดส่งใกล้เข้ามาแล้ว คุณช่วยติดตามดูโปรเจกต์ได้ไหม?
 • She followed up with the clients after their first sessions to make sure that everything went smoothly.
 • เธอติดตามลูกค้าหลังจากการพูดคุยครั้งแรกเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี

  Fill out = กรอก

 • As an international traveller, you must fill out an additional form before entering the country.
 • ในฐานะที่เป็นนักเดินทางชาวต่างชาติ คุณจะต้องกรอกฟอร์มเพิ่มเติมก่อนเข้าประเทศ
 • You can get reimbursed for those charges if you fill out the form on the website.
 • คุณสามารถรับเงินคืนจากการค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้ เพียงแค่คุณกรอกฟอร์มบนเว็บไซต์

  Join in = เข้าร่วม

 • I wish everyone would join in the icebreaker activity so we can get to know each other better.
 • ฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าร่วมในกิจกรรมการละลายพฤติกรรม เราจะได้รู้จักกันและกันมากขึ้น
 • We were discussing political issues during lunch break, then everyone joined in.
 • เราพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเมืองในช่วงพักกลางวัน หลังจากนั้นคนอื่นๆก็ได้เข้าร่วม

  Cut off = ตัดออก, แทรก

 • She cut him off during his presentation, so he could not finish the content on time.
 • เธอพูดแทรกเขาในระหว่างการนำเสนอของเขา ทำให้เขาไม่สามารถพูดถึงเนื้อหาจนจบทันเวลา

 • She is not respecting his professional boundaries, so he must cut her off.
  เธอไม่ได้เคารพความเป็นมืออาชีพของเขา ทำให้เขาต้องตัดเธอออก

 • Drop off = ไปส่ง

 • I can drop off the package at the post office tomorrow morning.
 • ฉันสามารถนำสินค้าไปส่งไว้ที่ไปรษณีย์พรุ่งนี้เช้าได้
 • He is always late to work because he has to drop his daughter off at school.
 • เขามาทำงานสายตลอดเนื่องจากว่าเขาต้องไปส่งลูกสาวของเขาที่โรงเรียน

  Catch up = ตามทัน, พบ

 • I have not seen you in so long.
 • We should catch up soon! ฉันไม่ได้เจอคุณมานานมากแล้ว ไว้เรานัดเจอกันนะ
 • Tom was sick for the past 2 weeks, so he has a lot of work to catch up on.
 • ทอมป่วยเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เขามีงานเยอะมากที่ต้องตามให้ทัน

  Run this by = ดำเนินการโดย, ดูแล

 • Thanks for completing the documents. I will run them by my manager and get back to you.
 • ขอบคุณสำหรับเอกสาร ฉันจะให้ผู้จัดการดูแลแล้วตอบกลับคุณในภายหลัง
 • Do not forget to run this by John before the deadline. He might have some thoughts on it.
 • อย่าลืมให้จอห์นดูแลงานนี้ก่อนถึงเดดไลน์ เขาอาจจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติม

  Put in a good word = ช่วยแนะนำ

 • I know you really want this job. I will put in a good word with the manager.
 • ฉันรู้ว่าคุณอยากได้งานนี้มาก ฉันจะช่วยแนะนำกับผู้จัดการให้
 • Would you be able to put in a good word for me with your supervisor?
 • คุณช่วยแนะนำกับผู้จัดการของคุณให้ฉันหน่อยได้ไหม?

  Get along with = ไปด้วยกัน, เข้ากันได้ดี

 • That team has such a great dynamic. Everyone gets along with each other.
 • ทีมนั้นทำงานได้ดีมาก ทุกคนเข้ากันได้ดี
 • Salespeople get along with strangers pretty easily because they are talkative and charismatic.
 • พนักงานขายสามารถเข้ากับคนแปลกหน้าได้ค่อนข้างง่าย เพราะพวกเขาพูดคุยเก่งและมีเสน่ห์

  Bring forward = ย่นเวลาเข้ามา, แนะนำเพื่อพูดคุย

 • We must consider bringing the event forward because a lot of people might be out of town that weekend.
 • เราต้องย่นเวลาของงานอีเวนต์ให้ใกล้เข้ามา เพราะหลายคนอาจจะลาหยุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้
 • I will prepare some documents to bring forward an idea to the leadership team.
 • ฉันจะจัดเตรียมเอกสารบางส่วนเพื่อแนะนำไอเดียกับฝ่ายหัวหน้างาน

  Look forward to = ตั้งตารอ, รอคอย

 • I look forward to speaking with you during our interview tomorrow.
 • ฉันรอที่จะพูดคุยกับคุณในการสัมภาษณ์ของเราพรุ่งนี้
 • I look forward to reviewing your application.
 • ฉันรอที่จะได้รับใบสมัครของคุณ

  Deal with = จัดการกับ, รับมือกับ

 • I must deal with some personal issues before coming into the office today.
 • ฉันจะต้องจัดการกับปัญหาส่วนตัวบางอย่างก่อนที่จะเข้ามาออฟฟิศวันนี้
 • The CEO is a great man, but he is sometimes very difficult to deal with.
 • CEO เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก แต่บางครั้งเขาก็เป็นคนที่ยากจะรับมือด้วย

  Level off = เข้าสู่ระดับปกติ, คงที่

 • After growing rapidly, the sales levelled off at the end of the year.
 • จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ในช่วงปลายปียอดการขายเริ่มคงที่
 • The gas prices are starting to level off after the recession.
 • ราคาแก๊สได้เริ่มเข้าสู่ระดับคงที่หลังจากที่ผ่านช่วงเศรษฐกิจตกต่ำมา

  Push back = เลื่อนออกไป

 • The meeting has been pushed back to next week.
 • การประชุมถูกเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้า
 • The opening ceremony was pushed back from 9 a.m. to 10:30 a.m.
 • การกล่าวเปิดงานถูกเลื่อนไปจาก 9 นาฬิกาเป็น 10:30 นาฬิกา

  แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

  A woman eating popcorn and watching movie

  วิธีดูหนังฝึกภาษาอังกฤษ พร้อมการเลือกดูหนังตามระดับภาษา

  วิธีดูหนังฝึกภาษาอังกฤษ พร้อมการเลือกดูหนังตามระดับภาษา การดูหนังเป็นวิธีที่ช่วยคุณในการฝึกฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี...

  Read More

  แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

  ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
  วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
  กับอาจารย์เจ้าของภาษา