Present Perfect Tense คืออะไร ใช้ยัง มีโครงสร้างประโยคอะไรบ้าง?

Grammar tenses

Tenses หมายถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกริยาในประโยคเพื่อแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดย Tenses จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Present Tense, Past Tense และ Future Tense

Present Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเป็นเรื่องที่เป็นจริงตลอดเวลา เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียน” (I walk to school)
Past Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียนเมื่อวาน” (I walked to school yesterday)
Future Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “ฉันจะเดินไปที่โรงเรียน” (I will walk to school)


การใช้ Tenses ถูกต้องนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เนื่องจากการใช้ Tenses ไม่ถูกต้องอาจทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้ Tenses เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ดียิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Present Perfect Tense ว่าคืออะไร ใช้งานยังไงและมีโครงสร้างอะไรบ้าง

Tense อื่นๆในกาลปัจุบัน (Present tense)
Present ประกอบด้วย 4 รูปแบบได้แก่ Present Simple, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense คุณสามารถอ่านหลักการใช้งานได้เพียงคลิกหัวข้อด้านล่างนี้

สารบัญ

Present Perfect Tense คืออะไร

Present Perfect Tense เป็น tense ที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่มีผลกระทบต่อปัจจุบัน โดยใช้ Subject + have/has + past participle” ในการสร้างประโยค

การใช้ Present Perfect Tense:

1. เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่มีผลกระทบต่อปัจจุบัน เช่น

I have lost my key. ฉันทำกุญแจของฉันสูญหาย

2. เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เช่น

I have been studying English for 2 years. ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว

3. เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เวลาที่เกิดขึ้นไม่ได้ระบุ เช่น

 He has eaten breakfast. เขากินอาหารเช้าแล้ว

Present Perfect Tense ในรูปแบบประโยคต่างๆ

1. Affirmative sentence ประโยคบอกเล่า:

โครงสร้างประโยค: Subject + have/has + past participle + additional information.

ตัวอย่าง:

  • I have traveled to many countries in my life. ในชีวิตของฉัน ฉันได้ไปเที่ยวมาหลายประเทศ

  • She has written three books so far. จนถึงตอนนี้เธอเขียนหนังสือได้สามเล่ม

2. Negative sentence ประโยคปฏิเสธ:

โครงสร้างประโยค:

Subject + have/has + not + past participle.

ตัวอย่าง:

  • I have not seen him today. วันนี้ฉันยังไม่ได้เห็นเขา

  • They have not finished their project yet. พวกเขายังทำโครงงานของพวกเขาไม่เสร็จ

3. Interrogative sentence ประโยคคำถาม:

โครงสร้างประโยค:

Have/Has + subject + past participle + additional information?

ตัวอย่าง:

  • Have you visited Paris? คุณเคยไปเที่ยวที่ปารีสหรือไม่
  • Has she finished her work? เธอเสร็จงานแล้วหรือยัง?
  • Have they seen the new movie? พวกเขาเคยดูหนังเรื่องใหม่หรือไม่?

แบบฝึกหัด​ Present Perfect พร้อมเฉลย

1.กรุณาเติม Present Perfect Tense ของคำกริยาในวงเล็บให้ถูกต้อง:

a) I (visit) _________ Bangkok many times.

b) They (finish) _________ their homework.

c) She (read) _________ that book already.

d) We (not see) _________ each other for a long time.

เฉลย:

a) I have visited Bangkok many times.

b) They have finished their homework.

c) She has read that book already.

d) We haven’t seen each other for a long time.

2.เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเติมลงในช่องว่าง:

a) Have you ever (visit/visited) Japan?

b) They (not finish/hasn’t finished) their work yet.

c) He (just come/has just come) back from his vacation.

d) She (not be/hasn’t been) to that restaurant before.

เฉลย:

a) Have you ever visited Japan?

b) They haven’t finished their work yet.

c) He has just come back from his vacation.

d) She hasn’t been to that restaurant before.

3.เปลี่ยนประโยคให้เป็น Present Perfect Tense:

a) I eat breakfast every morning.

b) They go to the movies once a week.

c) She reads a new book every month.

d) We see each other at the gym.


เฉลย:

a) I have eaten breakfast every morning.

b) They have gone to the movies once a week.

c) She has read a new book every month.

d) We have seen each other at the gym.

การใช้ Present Perfect Tenseให้ถูกต้องจะช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนของเราเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนของเรามีผู้สอนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ มาเรียนภาษาอังกฤษกับเราเพื่อพัฒนาทักษะของคุณในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด หรือการฟังทั้งนี้เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสามารถเพิ่มโอกาสในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนภาษาอังกฤษกับเราและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น!

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา