Present Continuous Tense คืออะไร ใช้ยัง มีโครงสร้างประโยคอะไรบ้าง? พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทความ

Grammar tenses

Tenses หมายถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกริยาในประโยคเพื่อแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดย Tenses จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Present Tense, Past Tense และ Future Tense

Present Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเป็นเรื่องที่เป็นจริงตลอดเวลา เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียน” (I walk to school)
Past Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียนเมื่อวาน” (I walked to school yesterday)
Future Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “ฉันจะเดินไปที่โรงเรียน” (I will walk to school)
การใช้ Tenses ถูกต้องนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เนื่องจากการใช้ Tenses ไม่ถูกต้องอาจทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้ Tenses เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ดียิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Present Continuous Tense  ว่าคืออะไร ใช้งานยังไงและมีโครงสร้างอะไรบ้าง 

Tense อื่นๆในกาลปัจุบัน (Present tense)

Present ประกอบด้วย 4 รูปแบบได้แก่ Present Simple, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense คุณสามารถอ่านหลักการใช้งานได้เพียงคลิกหัวข้อด้านล่างนี้

 1. Present Simple Tense
 2. Present Continuous Tense
 3. Present Perfect Tense
 4. Present Perfect Continuous Tense
 5.  

สารบัญ

Present Continuous Tense เป็น tense ที่ใช้ในการพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น และกำลังต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมักใช้กับ Verb to be อย่าง (am, is, are) และตามด้วย กริยา + ing

โครงสร้างหลักทั่วไป: Subject + Verb to be (is, am, are) + Verb + ing.

1. “Is” ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ เช่น (He, She, It ) 

ตัวอย่างประโยค:

 • She is a doctor. (เธอเป็นหมอ)
 • This movie is interesting. (ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจ)
 • He is not here right now. (เขาไม่อยู่ที่นี่ในขณะนี้)

2. Am ใช้กับประธานที่เป็น “ I ” เท่านั้น

ตัวอย่างประโยค: 

 • I am happy. (ฉันมีความสุข)
 • I am not ready yet. (ฉันยังไม่พร้อม)
 • Am I late? (ฉันมาสายไหม?)

3. Are ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ เช่น (You, They, We) 

ตัวอย่างประโยค: 

 • They are my friends. (พวกเขาเป็นเพื่อนของฉัน)
 • Dogs are loyal animals. (สุนัขเป็นสัตว์ที่ภักดี)
 • Are you hungry? (คุณหิวไหม?)

หลักการใช้ Present Continuous Tense:

1. อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น

ตัวอย่าง: She is studying English. (เธอกำลังเรียนภาษาอังกฤษ)

2. อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่าง: They are watching a movie together. (พวกเขากำลังดูหนังเข้าด้วยกัน)

3. อธิบายสิ่งที่กำลังทำที่จะส่งผลไปยังอนาคต

ตัวอย่าง: I am studying English to improve my career prospects. (ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน)

ประเภทและรูปแบบประโยคของ Present Continuous Tense

1. Affirmative sentence ประโยคบอกเล่า:

โครงสร้างประโยค: Subject + be verb (am, is, are) +  (Verb + ing) โดยใช้กริยาช่วย be และกริยาตามหลังกัน

ตัวอย่าง:

 • She is reading a book. (เธอกำลังอ่านหนังสือ)
 • They are eating dinner. (พวกเขากำลังรับประทานอาหารมื้อเย็น)
 • I am learning to play the guitar. (ฉันกำลังเรียนรู้การเล่นกีตาร์)

2. Negative sentence ประโยคปฏิเสธ:

โครงสร้างประโยค: Subject + be verb (am, is, are) + not +  (Verb + ing) โดยใช้กริยาช่วย be และกริยาตามหลังกันแต่มี not มาก่อนกริยาช่วย be

ตัวอย่าง:

 • She is not reading a book. (เธอไม่ได้อ่านหนังสือ)
 • They are not eating dinner. (พวกเขาไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเย็น)
 • I am not learning to play the guitar. (ฉันไม่ได้เรียนรู้การเล่นกีตาร์)

3. Interrogative sentence ประโยคคำถาม:

โครงสร้างประโยค: Verb to Be (am, is, are) + Subject + (Verb + ing) + ? 

โดยใช้กริยาช่วย be และกริยาตามหลังกันแต่ใส่ Subject ไว้ข้างหน้ากริยาช่วย be

ตัวอย่าง:

 • Is she reading a book? (เธอกำลังอ่านหนังสือหรือเปล่า?)
 • Are they eating dinner? (พวกเขากำลังรับประทานอาหารมื้อเย็นหรือเปล่า?)
 • Am I learning to play the guitar? (ฉันกำลังเรียนรู้การเล่นกีตาร์หรือเปล่า?)

แบบฝึกหัด​ Simple Present Tense พร้อมเฉลย

1. I _____ (study) for my exams at the moment.

2.She _____ (dance) to the music right now.

3. They _____ (watch) TV at the moment.

4. He _____ (play) computer games now.

5. We _____ (not, eat) dinner yet.
.

6. The baby _____ (sleep) now.

7. You _____ (listen) to me right now?

8. She _____ (not, read) the book now.

9. They _____ (talk) on the phone at the moment.

10. He _____ (wait) for the bus at the bus stop now.

 

เฉลย:
1.  am studying

2. is dancing

3. are watching

4. is playing

5. are not eating

6. is sleeping

7. Are you listening

8. is not reading

9. are talking

10. is waiting

การใช้ Present Continuous Tense นอกจากอธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องกับเวลาปัจจุบันด้วย เช่น การบอกเวลาที่กำลังเกิดอยู่ การแสดงความไม่พอใจในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น หรือการอธิบายการเตรียมการในอนาคต การเรียน Present Continuous Tense จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการทำงาน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเรามีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูงและเรายังมีคอร์สออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียนของเราด้วย ผู้เรียนเลือกคอร์สเรียนที่ตนต้องการพัฒนา ในเวลาที่สะดวกและสบาย พร้อมกับประสิทธิภาพผลลัพทธ์การพัฒนาภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมของคุณ!

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง
ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา