ตัวอย่างประโยค พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษให้ดูเป็นมืออาชีพ

business presentation

ทักษะพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการนำเสนองานที่ประสบความสำเร็จ การนำเสนองานภาษาอังกฤษของคุณอาจเป็นงานที่น่าหวาดหวั่น แต่ก็เป็นส่วนสำคัญของการทำงานแบบมืออาชีพ ไม่ว่าคุณกำลังพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษต่อเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความประทับใจอย่างมาก ในบทความนี้ เราจะยกตัวอย่าง ประโยคที่ใช้ในการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษตามลำดับขั้นของการนำเสนอ

1. ประโยคพูดเกริ่นนำพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

1. Good morning/afternoon/evening, everyone.

สวัสดีตอนเช้า / บ่าย / เย็นทุกท่าน

2. Welcome to today’s presentation on [topic].

ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอในวันนี้เกี่ยวกับ [หัวข้อ]

3. Thank you for joining us today.

ขอบคุณที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้

2. ประโยคพูดอธิบายกำหนดการ

1. Let me start by giving you a brief overview of what we’ll be covering in today’s presentation.

ให้ฉันเริ่มด้วยการให้ภาพรวมคร่าวๆ ของสิ่งที่เราจะกล่าวถึงในงานนำเสนอวันนี้


2. The agenda for today’s presentation includes the following topics:

วาระการนำเสนอในวันนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:


3. We’ll be covering three main areas in this presentation, which are:

เราจะครอบคลุมสามส่วนหลักในงานนำเสนอนี้ ซึ่งได้แก่:

3. การอธิบายข้อมูลพื้นฐาน

1. Before we dive into the details, let me give you some background information on [topic].

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด ผมขอให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ [หัวข้อ]


2. To give you some context, [provide relevant background information].

เพื่อให้บริบทแก่คุณ [ให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง]

 

3. It’s important to understand [provide reason why background information is important].

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ [ให้เหตุผลว่าทำไมข้อมูลพื้นฐานจึงสำคัญ]

4. การพูดพรีเซนต์ประเด็นหลัก

1. Let’s move on to the first/main point.

ไปที่ประเด็นแรก/ประเด็นหลัก

2. The first/main point I want to cover is [topic].

ประเด็นแรก/ประเด็นหลักที่ฉันต้องการจะกล่าวถึงคือ [หัวข้อ] 

3. Another important aspect to consider is [topic].
สิ่งสำคัญอีกประการที่ต้องพิจารณาคือ [หัวข้อ]

4. A key factor to keep in mind is [topic].

ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือ [หัวข้อ]

5. การพูดอธิบาย ข้อมูล หรือ สถิติ

1. Let’s take a look at some data/statistics to support this point.

ลองมาดูข้อมูล/สถิติเพื่อสนับสนุนประเด็นนี้

2. Here are some numbers that illustrate this point.

นี่คือตัวเลขบางส่วนที่แสดงให้เห็นประเด็นนี้

3. According to [source], [statistics/facts].

อ้างอิงจาก [แหล่งที่มา], [สถิติ/ข้อเท็จจริง]

6. การอธิบายภาพบรรยายหรือภาพประกอบ

1.I’d like to show you a graph/chart that illustrates this point.

ฉันต้องการแสดงกราฟ/แผนภูมิที่อธิบายประเด็นนี้ให้คุณเห็น

2. Here’s a visual that will help to illustrate my point.

นี่คือภาพที่จะช่วยอธิบายประเด็นของฉัน

3. Let me show you a picture of [topic].

ให้ฉันแสดงรูปภาพของ [หัวข้อ]

7. การพูดถึงตัวอย่าง

1.Let me give you an example of how this works in practice.

ผมขอยกตัวอย่างวิธีการใช้งานจริง

2. Here’s a real-world scenario that demonstrates this point.

นี่คือสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นนี้

3. To make this point more concrete, let me give you an example.

เพื่อให้ประเด็นนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผมขอยกตัวอย่าง

8. การกล่าวสรุป

1. To wrap up, I’d like to summarize the key points we’ve covered.

สรุป ฉันต้องการสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้กล่าวถึง

2. In conclusion, it’s clear that [provide main takeaways].

สรุปได้ชัดเจนว่า [ประเด็นหลัก].

3. Thank you for your attention, and I’m happy to answer any questions you may have.

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เรายินดีที่จะตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมี

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา